Vad är en antologi och en monografi?

Bland akademiker är det vanligt att man använder eller producerar antologier och monografier. Den som inte vet utan ställer sig frågan vad en antologi är eller vad en monografi är ska få ett kortfattat svar på dessa två frågor.

En antologi är ett samlingsverk. Vanligtvis har en antologi en eller flera redaktörer som sammanställer nyskrivna eller redan publicerade texter. I mitt fall har jag varit redaktör till fyra antologier där kollegor har bjudits in att skriva nya texter om ett ganska brett ämne. Ett exempel är antologin Lärandets grunder där flera professorer bjöds in att skriva om vad de anser att lärande är ur ett grundläggande perspektiv.

Som redaktör har man till uppgift att få författarna att skriva på en likvärdig nivå för att undvika att vissa kapitel blir populärvetenskapliga och andra kapitel är på en mycket avancerad nivå som bara ett fåtal kan förstå. Även om en antologi samlar författare med olika stil och expertis är den tänkt att vara ett sammanhållet verk. Detta behöver dock inte alltid vara fallet. Om man ska samla dikter skrivna av män om kärlek är temat väl definierat men stilen på de olika diktarna kan vara väldigt olika.

En monografi är ett akademinsk verk skrivet om ett väl avgränsat ämne. Om man skriver en avhandling om förskolebarns förmåga att räkna med tal över fyra har man ett väl avgränsat ämne. Om man skriver om bruket av läkande substanser bland samlare och jägare som lever i Kalahariöknen har man ett väl avgränsat ämne. Dessa är exempel på monografier.

En monografi är normalt skriven av en person men det är inte nödvändigt. Två personer kan skriva en monografi. Två personer kan skriva en avhandling tillsammans. Då är deras avhandling en monografi om den avhandlar ett väl avgränsat ämne.

Det finns en form av avhandling som inte är en monografi utan mer påminner om en antologi. Denna typ av avhandling kallas sammanläggningsavhandling och består vanligtvis av tre till sex artiklar som är sammanhållna av en inledande text som kallas kappa. En sammanläggningsavhandling är vanligtvis skriven av en person, detta gällar i synnerhet kappan, men det är vanligt att varje artikel är samförfattad.

Om du vill veta mer kan du skicka ett mail till mig och fråga.

27 Oct 2018